Absolutorium dla wójta o włos!

Wczoraj, 5 czerwca o godzinie 16.00 odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy. Radni głosowali  jedne z najważniejszych uchwał w roku czyli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz uchwałę o udzieleniu absolutorium dla obecnego wójta Tadeusza Czajki. 11  radnych było za, 5 wstrzymało się od głosu, 5 radnych było nieobecnych.

Uchwałę w sprawie absolutorium rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady czyli w tym przypadku 11 radnych. Zwykłe uchwały podejmuje się większością głosów, niezależnie od ilości radnych obecnych na sesji, oczywiście przy zachowaniu quorum. Wczoraj niezależnie od tego ilu radnych było nieobecnych wójt musiał zdobyć 11 głosów za. Dlatego scenariusz o nieudzieleniu wójtowi absolutorium był bardzo prawdopodobny Wystarczyłby jeden głos wstrzymujący aby wójt absolutorium nie otrzymał, co zdarzyłoby się w naszej gminie po raz pierwszy.

Absolutorium to jeden z ważniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego, rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej gminy.  Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu są opiniowane RIO czyli Regionalną Izbę Obrachunkową, która wydała w tym przypadku opinię pozytywna i wszystkie komisje stałe rady gminy, które również zaopiniowały budżet pozytywnie, jednak nie jednogłośnie.

Procedura absolutoryjna składa się z kilku stałych punktów, do których należą; zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie majątkowym gminy. W dalszej kolejności  zapoznanie z opinią RIO, opinią komisji rewizyjnej, opiniami komisji stałych rady gminy. Następnie wójt gminy przedstawia swoje stanowisko. Przed podjęciem uchwał odbywa się dyskusja radnych, którzy wyrażają swoje pozytywne lub negatywne stanowisko.

 

Red.

Kategoria: 

Reklama