Nie bądź obojętny!

W Polsce na skutek spadku temperatury zamarzło już pięciu ludzi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej apeluje o zwrócenie uwagi na osoby, które z uwagi na wiek, niepełnosprawność lub niezaradność są zagrożone zamarznięciem. Jak OPS pomaga w naszej gminie? Co w roku 2015 zmieni nowelizacja Ustawy o pomocy społecznej?

Mówi Anna Mądra zastępczyni kierownika OPS z Tarnowa Podgórnego.

– Pracowniczki socjalne monitorują miejsca, gdzie mogą przebywać zagrożone osoby. Jednak to sygnały od wrażliwych mieszkańców sprawiają, że pomoc trafia szybko tam gdzie trzeba. Pracowniczki nie są w stanie być wszędzie.

Dlatego prosimy: jeśli znajdziesz bezbronnego człowieka na mrozie – nie pozostawiaj go na pastwę losu. Liczymy na  współpracę, bo tylko wspólne działania służb i sąsiedzka czujność pomagają uniknąć tragicznych następstw zimy. W naszej gminie najwięcej bezdomnych koczuje na terenie ogródków w Sierosławiu. Często bez prądu, kanalizacji, gazu i bieżącej wody...

Informacje na temat bezdomnych należy zgłaszać do:

– Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym, ul. Sportowa 1, tel. 61 896 69 56 (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17, od czwartku do piątku 7.30 do 15.30),

– Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym ul. Słoneczna 4, tel. 61 8147 986,

– Policji tel. 997 lub 112.

Każdy kto nie ma w zimie schronienia powinien zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej. Chociaż w naszej gminie nie posiadamy noclegowni, to pracownik jeszcze tego samego dnia pomoże w znalezieniu ciepłej kwatery i jadłodajni.

– Potrzebujących kierujemy do punktów interwencji kryzysowej w Poznaniu – tłumaczy Dariusz Nowakowski kierownik OPS.

W nowelizacji Ustawy o pomocy społecznej, która wejdzie w życie 01.01.2015, art. 110 ust. 11 otrzymał brzmienie: „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin objętych pracą socjalną, w stosunku jeden pracownik socjalny na nie więcej niż  50 rodzin.”

– Do 30.09.2014 r. liczba klientów pomocy społecznej w naszej gminie wynosiła 502 osoby. W tarnowskim OPS-ie do października 2014 zatrudnione były trzy pracowniczki socjalne, a od listopada cztery. W związku z tym konieczne było ponowne podzielenie gminy na rejony, którego dokonał kierownik D. Nowakowski.

Obecnie przypada u nas mniej środowisk na jednego pracownika socjalnego, co powinno zwiększyć ich skuteczność i podnieść jakość usług świadczonych przez OPS. Jednak konkretnie o skutkach nowelizacji ustawy możemy porozmawiać dopiero w czerwcu 2015, gdyż na razie pracowniczki kończą październikowe sprawy – powiedziała kier. A. Mądra.

W nocy z 22-23 stycznia 2015 roku MPiPS zaplanowało ogólnopolską akcję liczenia bezdomnych. Pracownicy pomocy społecznej wraz z policją i strażą gminną, przeczeszą zakamarki gminy, aby ocalić bezbronnych opuszczonych.

– W działaniu pracownika socjalnego czasami występuje coś niezwykłego, co zawodowcy nazywają instynktem. To właśnie dzięki niemu, nasza pracowniczka weszła kiedyś do pozornie opuszczonej chatki, bo jak tłumaczyła „coś ją tknęło”. Znalazła tam człowieka w poważnym stanie, któremu spadła z nieba! Potrzebujący nawet nie wiedział, że może ubiegać się o pomoc – wspomina kier. Anna Mądra.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 542 zł oraz osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 456 zł.

– Również w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych OPS może przyznać zasiłek celowy na: żywność, leki, opał, odzież, drobne remonty, a także koszty pogrzebu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi.

Do 28.11.2014 r. przyznaliśmy łącznie 132 zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne na zakup opału w sezonie zimowym 2014/2015. Z tego 11 gospodarstw domowych miało zapewniony opał z dowozem.

Niektórym z klientów (posiadającym ogrzewanie gazowe) przyznano pomoc na dofinansowanie kosztów grzewczych.

18 rodzin/osób samotnie gospodarujących zostało objętych pomocą w postaci zasiłku celowego oraz zasiłku celowego specjalnego na zakup odzieży i obuwia zimowego.

W listopadzie 2014 r. 11 rodzin/osób samotnych zostało objętych pomocą na zakup leków – informuje kier. A. Mądra.

– Ludziom samotnym, którzy z racji wieku lub chorób wymagają pomocy, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

W okresie od 01 do 04. 2014 roku z pomocy w postaci usług opiekuńczych tarnowskiego OPS skorzystało 31 osób.

Oprócz tego nasi podopieczni biorą udział w projekcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Poznania, zatytułowanym „Pokonać Wykluczenie”. Polega on na szkoleniu z kompetencji twardych i miękkich. Z umiejętności poszukiwania pracy oraz zawodów i umiejętności takich jak: grafik komputerowy, prawo jazdy, wózek widłowy, opiekun osoby starszej, pracownik administracyjny  – podaje kierowniczka OPS.

Wiele świadczeń socjalnych oferowanych przez polskie państwo sprawia wrażenie zaprojektowanych powierzchownie. Bez rozważenia skutków wprowadzanych rozwiązań i zbadania, czy pasują do reszty systemu. Bywają one odpowiedzią na doraźne potrzeby polityczne, zamiast rzeczywistym rozwiązaniem problemu ubogich. Podręcznikowym przykładem jest wypłacanie przez OPS-y becikowego – trafiającego do wszystkich rodzin i niespełniającego realnej funkcji socjalnej. Abstrahując też od wątpliwego wpływu becikowego na poziom dzietności...

– Nasza praca jest hamowana i ograniczana przepisami. Przyznając pomoc za każdym razem musimy udowodnić jej zasadność, że była niezbędna. Wypełniamy dziesiątki papierów, bo tego wymagają procedury, tymczasem brakuje czasu na rozmowę i spotkania z rodzinami podopiecznych. Niestety, kiedy przychodzi kontrola, w pierwszym rzędzie sprawdzane są dokumenty i ich prawidłowe przygotowanie. To my – pracownicy socjalni, musimy ciągle godzić dwa odrębne światy. Trudną rzeczywistość klienta, z wymogami urzędniczymi. Mieliśmy nadzieję, że nowelizacja ustawy o pomocy społecznej – oddzieli pracę papierkową od pracy w terenie – mówi kier. A. Mądra.

Wprowadzenie dodatków energetycznych i „zakazu wyłączania wrażliwych odbiorców od prądu w zimie” mogą się wydawać słuszne. Prawdopodobnie jednak są kolejnym przykładem pochopnej interwencji państwa. Dołączają do rozwiązań odzwierciedlających słabe punkty polskiego systemu pomocy społecznej: przypadkowość i niespójność, które powodują niską efektywność całego systemu.

– W pomocy społecznej, rzadko kiedy mówimy o sukcesie. Nasza praca to nieustanny proces wyciągania ludzi z bezradności. W naszej gminie są rodziny, które z pokolenia na pokolenie korzystają ze wsparcia państwa. Osoby i rodziny korzystające z pomocy są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej, tymczasem nie zawsze tak się dzieje...

Praca socjalna oznacza ciągły konflikt, gdy chciałoby się przyznać człowiekowi pomoc, a przepisy na to nie pozwalają! Pracownicy socjalni są przeciążeni pracą administracyjną, a w czasie studiów na UAM lub w Szkole Służb Społecznych byli przygotowywani do pracy z ludźmi – podsumowuje Anna Mądra zastępczyni kierownika OPS Tarnowo Podgórne.

JR

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama