Projekt "Strategii Zintegrowania Inwestycji Terytorialnych"

W związku z przygotowywanym przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań projektem "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Poznania", Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje o możliwości składania uwag do w/w projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, do dnia 20 czerwca 2014r. w Biurze Obsługi Klienta.

Projekt obejmuje takie zagadnienia jak:

1. Gospodarka przestrzenna i środowisko: kształtowanie ładu przestrzennego

w Metropolii [Poznań – przyp. red.], zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, racjonalne

zagospodarowywanie przestrzeni stosownie do europejskich norm środowiskowych,

krajobrazowych i urbanistycznych oraz w zgodzie z potrzebami mieszkaniowymi,

produkcyjnymi i wypoczynkowymi obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców

Metropolii.

 

2. Infrastruktura i organizacja transportu: rozbudowa i modernizacja infrastruktury

komunikacyjnej Metropolii w celu zwiększania jej dostępności w skali krajowej

i międzynarodowej oraz zapewnienia wewnętrznej spójności transportowej,

z preferencją dla rozwoju zintegrowanej komunikacji publicznej.

 

3. Gospodarka i rynek pracy: wspieranie rozwoju gospodarczego, którego celem jest

wzrost konkurencyjności Metropolii jako miejsca dobrych inwestycji, rozwój sektora

innowacyjnego, tworzenie sieci współpracy podmiotów gospodarczych w Metropolii

w oparciu o rozwinięty rynek pracy i jego silne powiązania z lokalnym potencjałem

edukacyjnym i naukowym.

 

4. Usługi społeczne: tworzenie przyjaznych mieszkańcom usług społecznych,

zintegrowanych tematycznie, odpowiadających wyzwaniom demograficznym, w tym

starzeniu się społeczeństwa, gwarantujących dobrą dostępność przestrzenną

i ekonomiczną, w atrakcyjnej formule, zachęcającej mieszkańców oraz osoby

odwiedzające metropolię do korzystania z nich.

 

5. Zintegrowane zarządzanie i marketing terytorialny: budowa form współpracy

i sprawnego zarządzania w Metropolii z udziałem samorządów oraz innych

instytucji publicznych i komercyjnych. Wspólna promocja inwestycyjna

i turystyczna oraz kreowanie wizerunku nowoczesnej metropolii europejskiej.

 

Szczegółowy plan projektu znajduje się tutaj

Info: bip.tarnowo-podgorne.pl

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama