Oferta gminna na zakup działek

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004r. poz. 2108 z późniejszymi zmianami)
 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości poł. w Przeźmierowie przy ul. Składowej i w Tarnowie Podgórnym przy ul. 27 Grudnia.
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 16 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 - w sali 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115.
 
Charakterystyka nieruchomości (w tym numer działki, cena wywoławcza, wysokość wadium oraz opis działek) - kliknij tutaj.
 
Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 
W przetargach na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać podmioty, jeżeli wniosą wadium w  pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 9 grudnia 2013 r. (poniedziałek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441.
 
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i kto jest uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od; odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywny. 
 
Pierwszy przetarg odbył się 9 października 2013r.  Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 20 sierpnia 2013r. W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.
 
Mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie internetowej: www.podgik.poznan.pl, tekst planów dostępne są na stronie internetowej: www.tarnowo-podgorne.pl.
 
Informacje: o przetargu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 61-89-59-261.  
 
Źródło: ARz, tarnowo-podgorne.pl

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama