Jest szansa na zdobycie funduszy!

Wojewoda Wielkopolski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań proponowanych do realizacji w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Uprawnione do składania wniosków są jednostki samorządu terytorialnego.

 
 
Przedmiotem dofinansowania może być w danym roku budżetowym wyłącznie jedno zadanie inwestycyjne zgłoszone przez gminę oraz dwa zadania zgłoszone przez powiat: ziemski oraz miasto na prawach powiatu. Wojewoda może zezwolić na przekroczenie limitów zadań dla poszczególnych rodzajów jednostek, jeżeli ich stosowanie uniemożliwia zwiększenie sumy dotacji w województwie.
 
Wnioski o dofinansowanie zadań należy składać od 1 do 1 października br. w sekretariacie Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi (budynek A, V piętro, pokój 565) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań. W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
 
Dofinansowaniu w ramach programu podlegają zadania w zakresie przebudowy, budowy oraz remontów dróg publicznych zaliczonych do kategorii powiatowych lub gminnych. Dofinansowanie jednego zadania ze środków Programu nie może przekroczyć kwoty 3 mln złotych i nie może stanowić więcej niż 30% kosztów realizacji zaplanowanych do poniesienia w roku 2013.
 
Informacje dotyczące procedur, zasad przygotowania oraz składania wniosków o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej Urzędu :www.poznan.uw.gov.pl/
 
Pytania można kierować na adres e – mail: fe@poznan.uw.gov.pl lub telefonicznie 61 854 18 18, 61 854 15 50, 61 854 15 53, 61 854 14 83.
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama