Kanalizacja – najnowsze informacje

Jak poinformowała Tarnowska Gospodarka Komunalna „TP-KOM” - kanalizacja realizowana w ramach kontraktu ISPA jest już prawie wykonana i gotowa do przyjęcia ścieków. Obecnie trwają ostatnie prace prowadzące do udostępnienia sieci indywidualnym użytkownikom.

 
Sieć kanalizacyjną doprowadzono mniej więcej do granic posesji, a wykonanie indywidualnych przyłączy do gospodarstw domowych leży teraz w gestii ich właścicieli. Gmina nie ponosi bowiem jakichkolwiek nakładów finansowych na gruntach prywatnych. Właściciele muszą na własny koszt sfinansować wykonanie przyłączy do własnej posesji wraz z dokumentacją.
 
 
 
Przy realizacji przyłącza należy bezwzględnie respektować przepisy prawa budowlanego. Konieczność spełnienia opisanych poniżej czasochłonnych formalności poprzedzających wykonywanie przyłączy sprawi, że podłączenie się do kanalizacji nie będzie możliwe zbyt szybko. Szybkość podłączenia zależy tylko i wyłącznie od właścicieli posesji.
 
Sposób wykonania podłączenia oraz cała procedura związana z jego realizacją dla przyłączy przedstawia się następująco:
 
-         Właściciel nieruchomości nabywa od TP-KOM indywidualny projekt przyłącza
-         Właściciel posesji zleca wykonanie przyłącza podmiotowi, który gwarantuje prawidłowe wykonanie przyłącza i udzieli np. rocznej gwarancji
-         Po wykonaniu, a przed zasypaniem zgłasza gotowość odbioru przyłącza w TP-KOM pod nr tel. 061 8146 430 wew. 424 lub 442 lub mailowo na adres biuro@tp-kom.pl, zmasztalerz@tp-kom.pl lub rrackowiak@tp-kom.pl równocześnie zleca uprawnionemu geodecie wykonanie geodezji powykonawczej
-         Po odbiorze przez TP-KOM osoba posiadająca tytuł prawny zawiera z TP-KOM umowę na odbiór ścieków sanitarnych (UWAGA! Zrzut ścieków bez zawartej umowy zagrożony jest grzywną w wysokości 10 000,00 zł i karą aresztu do lat dwóch).
 
TP-KOM bezzwłocznie po technicznym odbiorze sieci kanalizacyjnej przez Aquanet zleciła wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej rozpoczęcie budowy przyłączy. W tej chwili spółka posiada gotową dokumentację dla następujących ulic: w Baranowie: Radosnej, Słonecznej, Spokojnej, Wypoczynkowej i Letniej oraz w Przeźmierowie: dla Morelowej i Piaskowej.
 
Według opisanej wyżej procedury dla posesji położonych przy tych ulicach – po odkupieniu od TP-KOM projektu przyłącza do swojej działki – można już fizycznie zrealizować przyłącze, które musi być wykonane ściśle wg. dostarczonego projektu. Następnie właściciel nieruchomości powinien zgłosić to wykonanie do odbioru w TP-KOM oraz zlecić uprawnionemu geodecie tzw. geodezję powykonawczą, czyli swoistą inwentaryzację wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego. Po odbiorze przyłącza przez spółkę i spełnieniu opisanych formalności, osoba posiadająca tytuł prawny do własności nieruchomości zawiera umowę z TP-KOM na odbiór ścieków sanitarnych.
 
Obecnie TP-KOM opracowuje projekty przyłączy do sieci wykonanej w ramach kontraktu ISPA. Są to projekty przyłączy do ulic Rolnej w Baranowie, a w Przeźmierowie do ulic: Laskowej, Lipcowej, Majowej, Południowej, Poziomkowej i Rzemieślniczej. TP-KOM przewiduje, że projekty dotyczące tych ulic będą gotowe do ok. 30.10.2009 r.
 
Projekty przyłączy kanalizacji sanitarnej w Przeźmierowie do ulic Lotniczej, Ogrodowej, Kwiatowej, Brzozowej, Wrzosowej, Wysogotowskiej, Borówkowej, Olszynowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Kościelnej, Wiśniowej, Morelowej, Składowej, Leśnej, Ogrodowej, Brzoskwiniowej, Słonecznej, Świerkowej, Lipcowej będzie można nabyć do 15 listopada br.
 
Ponadto TP-KOM przygotowuje projekty przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w Przeźmierowie, która została wykonana w latach 2003-2006. Gmina wykonywała w tym okresie odcinki kanalizacji sanitarnej w niektórych ulicach w Przeźmierowie w trybie wyłączenia z procedur projektu ISPA. Były to więc inwestycje kanalizacyjne wykonywane z budżetu gminy. Zdecydowano się wtedy na taki krok po to, by móc znacznie wcześniej wykonać utwardzenie tych ulic. Dokumentacja projektowa kanalizacji wykonywanej w tym trybie dotyczy następujących ulic: Rynkowej, Południowej, Krańcowej, Lotniczej, Magazynowej, Łanowej, Zachodniej, Folwarcznej, Wiosny Ludów. Projekty przyłączy dla tych ulic będą gotowe do odbioru również ok. 30.10.2009 r. Właściciele niektórych posesji położonych przy tych ulicach często mają już wykonane przyłącze. Tu procedura nie różni się w zasadzie od przedstawionej wyżej. Możliwe są tu dwa przypadki:
 
-         gdy jest już wykonane przyłącze – właściciel nieruchomości nabywa od TP-KOM dokumentację projektową przyłącza (jeżeli posiada projekt przyłącza nie musi nabywać go od TP-KOM). Wykonuje lub (jeśli już posiada) dostarcza do TP-KOM geodezję powykonawczą i zgłasza do odbioru w TP-KOM. Po wykonaniu odbioru zawiera stosowną umowę z TP-KOM
-         gdy przyłącze nie jest jeszcze wykonane – procedura identyczna do stosowanej i opisanej przy wykonaniu przyłączy do sieci zrealizowanych w ramach kontraktu ISPA.
 
TP-KOM informuje ponadto, że pierwszy odbiór jest nieodpłatny. Następny odbiór spowodowany np. wykonaniem przyłącza niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi lub projektem jest płatny. Spółka zastrzega ponadto, że z powodu wykonywania projektów przyłączy „na zewnątrz” nie można wykluczyć ewentualnych kilkudniowych opóźnień w ich spływie do spółki TP-KOM.
 
Można również zlecić wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej we własnym zakresie (bez udziału TP-KOM) jednak wyłącznie na podstawie otrzymanych warunków technicznych, o które należy w każdym przypadku wystąpić do spółki. Pozostała procedura nie różni się od tej podanej wcześniej.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w TP-KOM pod nr tel. 061 8146 430 wew. 424 lub 442 lub mailowo na adres zmasztalerz@tp-kom.pl lub mdzik@tp-kom.pl. Dalsze informacje będą się ukazywać na stronie www.tp-kom.pl. Dotyczy to również informacji o kolejnych ulicach w miejscowościach objętych projektem ISPA.
 
Źródło: www.tp-kom.pl
 
Miejscowość: 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama