Sprawdzian szóstoklasisty, a rekrutacja do gimnazjum

 

Na początku kwietnia uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych napisali Sprawdzian Szóstoklasisty, mający na celu sprawdzenie wiedzy z czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce. Co ciekawe, sprawdzianu nie można nie zdać. O tym, po co dzieci stresowane są niepotrzebnymi egzaminami, w jaki sposób rekrutowani są do tutejszego gimnazjum „miejscowi”, a na jakich zasadach uczniowie zameldowani poza rejonem szkoły – o tym w naszym artykule.

 

 

 
Do sprawdzianu szóstoklasisty muszą obowiązkowo przystąpić wszyscy uczniowie – zarówno szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, jak i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu, musi powtarzać szóstą klasę. Co ciekawe, do gimnazjum dostaje się każdy, bo wynik ma tylko i wyłącznie znaczenie informacyjne.
 
Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów. Im większa liczba punktów, tym większa szansa na dostanie się do lepszego gimnazjum. Są jednak tacy uczniowie, którym nie zależy na nauce w szkole wysokiej rangi. Po co więc piszą egzamin szóstoklasisty, skoro i tak – niezależnie od wyników egzaminu muszą zostać przyjęci do gimnazjum w swoim rejonie?
 
Jeśli chodzi o wyniki ze sprawdzianów szóstoklasisty, nie wykorzystujemy ich do rekrutacji naszych uczniów” - mówi dyrektor Gimnazjum w Baranowie, pan Piotr Burdajewicz. Są nam jednak bardzo potrzebne do obliczania EWD – Edukacyjnej Wartości Dodanej. EWD to różnica pomiędzy wynikiem Sprawdzianu Szóstoklasisty, a Egzaminu Gimnazjalnego, przy czym nie porównujemy samego wyniku, ale to jak ma się on w stosunku do średniej krajowej. Dzięki temu możemy sprawdzić i ocenić, jak w trakcie edukacji w szkole uczniowie poprawili swoje umiejętności, a z czym mieli największe trudności”.
 
A co z uczniami, którym obojętny jest fakt, do jakiego Gimnazjum się dostaną, czy oni też powinni zdawać egzaminy? „Osobiście uważam, że Egzamin Szóstoklasisty powinien być przeprowadzany w formie testów sprawdzających umiejętności z poszczególnych przedmiotów – byłby bardziej miarodajny. Jeśli zaś chodzi o to, czy wszyscy powinni zdawać Egzamin Szóstoklasisty pozostaje pytanie, kto i na jakiej zasadzie miałby o tym decydować?” - mówi dalej dyrektor Burdajewicz.
 
Zapisy do Gimnazjum w Baranowie odbyły się w połowie marca. Zgodnie ze statutem szkoły przyjęcie uczniów do klasy pierwszej odbywało się na podstawie zapisu przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 
Pierwszeństwo mają oczywiście uczniowie z obwodu szkoły, czyli z następujących miejscowości: Przeźmierowo, Baranowo, Chyby, Batorowo i Wysogotowo. Ci uczniowie muszą być przyjęci z urzędu” - mówi pan Piotr Burdajewicz, dyrektor Gimnazjum w Baranowie. „Oczywiście, jeżeli dysponujemy wolnymi miejscami (w klasach jest mniej, niż 26 uczniów), wówczas możemy przyjąć dziecko zamieszkałe poza obwodem gimnazjum. Warunkiem jest złożenie przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka pisemnego wniosku wraz z ankietą informacyjną zawierającą odpis ocen z I semestru kl.6”. Uczniowie spoza obwodu przyjmowani są w kolejności ustalonej przez następujące kryteria:
 
  • dzieci pracowników gimnazjum
  • dzieci według kolejności ustalonej na podstawie średniej ocen z przedmiotów: j. polski, matematyka, przyroda, historia i społeczeństwo, j. obcy, sztuka oraz zachowania liczonego w skali: wzorowe -5, dobre -4, poprawne -3 otrzymanych w pierwszym semestrze nauki w klasie szóstej
 
Uczniowie spoza rejonu gimnazjum, którzy otrzymali w pierwszym semestrze lub na zakończenie klasy 6 szkoły podstawowej nieodpowiednią lub naganną ocenę z zachowania, nie mogą być przyjęci!
 
Do Egzaminu Szóstoklasisty musi przystąpić każdy uczeń, nawet wtedy gdy interesuje go nauka w gimnazjum w swoim rejonie, do którego musi zostać przyjęty z urzędu. Egzamin ten może być stresujący jedynie dla tych osób, które chcą uczęszczać do gimnazjów o tzw. „wysokim poziomie” - wówczas wśród kryteriów przyjęcia znajduje się punktacja, uzyskana podczas Egzaminu Szóstoklasisty. Sam egzamin jest potrzebny, ponieważ pozwala na sprawdzenie wiedzy szóstoklasisty w momencie „wyjścia” ze szkoły oraz na późniejsze skonfrontowanie jej z wynikami osiągniętymi w ostatniej klasie gimnazjum.

 

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama