Rekrutacja do szkół i przedszkoli. Najważniejsze informacje!

W związku ze zmianami dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego oraz zniesieniem obowiązku przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich przekazujemy Państwu informacje i odpowiedzi dotyczące rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas szkół podstawowych.

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

W rekrutacji uczestniczą dzieci, zamieszkujące w Gminie Tarnowo Podgórne, które w roku szkolnym 2015/2016 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub chcą zmienić przedszkole. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Tarnowo Podgórne mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu.

Dzieci 3-letnie (rok urodzenia: 2013)

Od 1 września 2016 r. dzieci w wieku 3 lat, zamieszkałe w Gminie Tarnowo Podgórne, mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego – dzieci będą przyjmowane do przedszkoli publicznych w procesie rekrutacji na podstawie wniosku .

Dzieci 4-letnie (rok urodzenia: 2012)

Od dnia 1 września 2016 r. dzieci w wieku 4 lat, zamieszkałe w Gminie Tarnowo Podgórne, mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego – dzieci będą przyjmowane do przedszkoli publicznych w procesie rekrutacji na podstawie wniosku.

Dzieci 5-letnie (rok urodzenia: 2011)

Od dnia 1 września 2016 roku dzieci w wieku 5 lat, zamieszkałe w Gminie Tarnowo Podgórne, mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego – dzieci będą przyjmowane do przedszkoli publicznych w procesie rekrutacji na podstawie wniosku.

Dzieci 6-letnie (rok urodzenia: 2010)

Przyjęcie do oddziału przedszkolnego Z dniem 1 września 2016 r. dziecko 6-letnie jest obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne będą spełniać obowiązek w oddziale przedszkolnym szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko. W lutym, we wszystkich szkołach zostaną zorganizowane spotkania informacyjne dla rodziców dzieci, które pójdą do szkół do pierwszych klas lub oddziałów przedszkolnych.

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ

1. Od 1 września 2016 r., na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (rocznik 2010). Nie ma konieczności przedstawienia opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6-letnie jeżeli dziecko: − korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej (uczęszczało do przedszkola), albo − posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (zapis dotyczy dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola).

Dzieci 7-letnie (rok urodzenia: 2009)

I. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty decyzję w sprawie odroczenia od obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dokumentem uprawniającym dziecko do kontynuacji wychowania przedszkolnego jest decyzja odraczająca obowiązek szkolny wydana przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

II. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (rocznik 2007).

III. Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej , na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 powtarzać naukę w klasie I szkoły podstawowej. Wniosek ten składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza. W tym przypadku dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I na rok szkolny 2016/2017.

Dzieci 8-letnie (rok urodzenia: 2008)

Dzieci urodzone w I połowie 2008 r ., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r. , mogą w roku szkolnym 2016/2017 powtarzać naukę w klasie II szkoły podstawowej. Wniosek ten składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza.

 

Odpowiedzi na pytania zadawane przez rodziców.

1. Grupa przedszkolna (oddział przedszkolny) nie może liczyć więcej niż 25 dzieci.

2. W oddziałach przedszkolnych podobnie jak przedszkolach opiekę sprawuje jeden wychowawca, który posiłkuje się innymi nauczycielami, aby zapewnić opiekę przez cały czas pobytu dziecka w placówce (powyżej 5 godz. na realizację podstawy programowej) . Po pięciu godzinach inny nauczyciel prowadzi zajęcia w formie zabawowej do czasu odebrania dziecka.

3. Oddziały przedszkolne umieszczone są w budynkach szkół. Nie są fizycznie wydzielone z substancji szkoły (czasem jest to oddzielny korytarz). Sale oddziałów przedszkolnych znajdują się w tych częściach szkół, gdzie zajęcia mają klasy młodsze. Pomieszczenia oddziałów przedszkolnych dostosowane są do potrzeb dzieci oraz do realizowanej podstawy programowej. Zarówno w oddziałach przedszkolnych jak i w klasach młodszych wydzielone zostały kąciki zabaw, z miejscem do siedzenia oraz biblioteczki z literaturą dla dzieci. Podczas spotkań będą Państwo mogli zwiedzić szkołę.

4. Wszystkie oddziały przedszkolne będą pracować w godzinach porannych. 5 godzin obowiązkowych zajęć, potem w świetlicy.

5. W szkołach własne śniadanie dzieci spożywają wspólnie w sali lub w stołówce (szkoły ustalają zgodnie z możliwościami). Obiad dziecko może zjeść w szkole (odpłatnie). Firmy cateringowe dostarczają posiłki zgodnie z potrzebami (również jeżeli jest zapotrzebowanie na obiady dla alergików – firmy zapewniają podstawowe diety). W oddziałach przedszkolnych nie wnosi się opłat za pobyt. Wszystkie dzieci w oddziałach przedszkolnych i pierwszych klasach, na obiady, zajęcia dodatkowe i do autobusu odprowadzane i przyprowadzane są przez nauczycieli lub wyznaczonych opiekunów.

6. Wszelkie informacje o postępach dziecka w przedszkolu uzyskają Państwo od wychowawcy w przedszkolu. Jednocześnie informujemy, że wszystkie przedszkola planują spotkania, w których przybliżą m. in. sprawy dotyczące rekrutacji oraz zagadnienia związane z gotowością szkolną.

7. W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad zmianami w podstawie nauczania kształcenia ogólnego i podstawie wychowania przedszkolnego.

Źródło: tarnowo-podgorne.pl (info GJO)

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama